A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram egyik célja a tehetséges fiatalok folyamatos fejlesztése szakmai kihívások révén, melynek során tapasztalt mentor támogatja az ösztöndíjasok szakmai fejlődését és beilleszkedését az új munkakörnyezetbe.

Az ösztöndíjasok szakmai fejlődését mentor segíti. A mentor a befogadó intézménynél kijelölt tapasztalt, az MKÖ Program iránt elkötelezett tisztviselő, aki segíti a szakmai gyakorlat eredményes teljesítését, és értékeli az ösztöndíjas tevékenységét.

Hogyan lehetek mentor?

A Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB) tagja által történő kijelöléshez a közvetlen vezető támogató ajánlása és a Programszabályzatban meghatározott feltételek együtt fennállása szükséges. 

Mentornak csak megfelelően motivált, az előírt szakmai követelményeknek és a személyes kompetencia elvárásoknak is megfelelő, hiteles személy választható. 

A kiválasztott mentorok képzésen és tréningen vesznek részt, amelyeknek célja egyrészt, hogy a mentorok szilárd támogatói szerepet tudjanak betölteni a mentorálás folyamatában, másrészt a támogatói kapcsolat nyomán mind a támogatott ösztöndíjas, mind maga a mentor fejlődjék.

A mentor feladatai

A mentor folyamatosan követi és a megadott szempontok szerint értékeli az ösztöndíjas tevékenységét, majd az MKÖ Program végén egy részletes értékelést ad. Jogában áll az ösztöndíjast figyelmeztetni és adott esetben a programból való kizárását kezdeményezni, ha az ösztöndíjas nem az elvárásoknak megfelelően viselkedik, végzi a feladatát vagy egyéb más indok miatt nem tartja megfelelőnek, hogy az ösztöndíjas a közigazgatásban tevékenykedjen tovább. Ezen túlmenően:

·         megszervezi a szakmai tapasztalatszerzés folyamatát, és ezt rögzíti az ösztöndíjas MKÖ szakmai gyakorlati programtervében. Részt vesz az ösztöndíjasok képzési programjában;

·         egyezteti és rögzíti az adott szervezeti egység vezetőjével az ösztöndíjas képzésével és gyakorlatával kapcsolatos feladatokat, az időbeosztást és az ellátandó tevékenységet;

·         javaslatot tesz a befogadó intézmény felé az ösztöndíjas megfelelő elhelyezésére és a gyakorlat során kapott feladatok ellátásához szükséges eszközök (pl.: munkaállomás) biztosítására vonatkozóan;

·         az ösztöndíjas érkezését követően 4-8 órában bemutatja a szervezet tevékenységét, az infrastruktúrát, továbbá rendelkezésre bocsátja a belső utasításokat (SzMSz, ügyrend, szervezeti felépítés, biztonsági szabályzat, viselkedési szabályok stb.);

·         bemutatja az ösztöndíjast az adott szervezeti egységek vezetőinek;

·         befogadó intézmény adott szervezeti egységének vezetője a mentorral együttműködve biztosítja, hogy az ösztöndíjas megismerje az adott ügykörök igazgatásszervezési folyamatait;

·         feltárja és tisztázza az esetleges problémákat, továbbá megoldásokat keres azok elhárítására;

·         folyamatos kapcsolatot tart a Miniszterelnökség kijelölt munkatársával, részére tájékoztatást nyújt, és egyeztet az esetleges problémákról;

·   részt vesz a Miniszterelnökség által szervezett konzultációkon, és megosztja tapasztalatait a résztvevőkkel;

·      gondoskodik az MKÖ Programba beépített értékelési feladatok teljesüléséről, a beszámolót és az értékelő lapokat elektronikus úton továbbítja a Miniszterelnökség részére.

Az ösztöndíjas értékelése

A mentor az MKÖ szakmai gyakorlati programterv alapján szakaszonként értékeli az ösztöndíjas által elvégzett feladatokat, valamint nyomon követi az ösztöndíjas fejlődését, az alábbiak szerint: 

A mentor a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az értékelőlapok egy aláírt példányát elektronikus úton megküldi a Miniszterelnökség részére.

Az  MKÖ havi értékelőlap

Az ösztöndíjasok tevékenységét a mentor és a szakmai gyakorlat helyszínéül szolgáló szervezeti egység vezetője havonta közösen értékeli. A havi mentori értékelést megelőzően az ösztöndíjas értékeli saját tevékenységét. Az értékelőlap részletesen tartalmazza az ösztöndíjas adott hónapra vonatkozó konkrét feladatait, az azokhoz kapcsolódó esetleges nehézségeket, továbbá az elvégzett feladatok – meghatározott véleményezési szempontok (8. számú melléklet) alapján történő – értékelését.

Itt kerül rögzítésre az igazolt és igazolatlan hiányzások száma. A mentor az aláírt lapot a tárgyhót követő hónap első napjáig elektronikus úton továbbítja a Miniszterelnökség részére.

Kizárás

Amennyiben a mentor személyével kapcsolatosan – mentori tevékenysége ellátása során – súlyos szakmai vagy magatartási probléma (alkalmatlanság) merül fel (ösztöndíjas részéről érkező jelzés, Ösztöndíjprogram értékelőlapok mentort érintő egyértelműen negatív értékelése), abban az esetben a Miniszterelnökség haladéktalanul értesíti a befogadó intézményt. A befogadó intézmény – szükség esetén – új mentor személyére tesz javaslatot, és kéri a PIB vezetőjét, hogy vonassa vissza a korábbi mentor célfeladat-kitűzését. A PIB haladéktalanul dönt az új mentor kijelölésére vonatkozó javaslat jóváhagyásáról.

Juttatás

A mentori tevékenységet a mentor rendkívüli, célhoz kötött feladatként, munkakörén felül látja el, melyért céljuttatásban részesül.